Są środki na wyposażenie szkolnych bibliotek

Miasto Kielce otrzymało wsparcie finansowe na wyposażenie bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wsparciem zostały objęte biblioteki szkolne w następujących szkołach:

Lp.

Nazwa szkoły

Przyznana kwota dotacji

1.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Konopnickiej w Kielcach

12 000,00

2.

Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

12 000,00

3.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach

4 000,00

4.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

12 000,00

Szkoły otrzymają dotacje w wysokości 80% kosztów realizacji programu na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wkład finansowy gminy w projekcie wynosi 20% wartości projektu tj. 10 000 zł. Ogólna wartość projektu to kwota 50 000 zł. Program będzie realizowany poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje szczególnie interesujące uczniów, a także poprzez współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

tekst: UM Kielce