Geopark dostanie miliony na inwestycje

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez Geopark Kielce, w imieniu Gminy Kielce, odbyło się w Centrum Geoedukacji z udziałem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej oraz Beneficjenta w osobach: marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, zastępcy prezydenta Tadeusza Sayora oraz dyrektor Geoparku Kielce Elżbiety Czajkowskiej. 

Projekt ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce’’ o całkowitej wartości 13 940 000,00 zł brutto, związany jest z dwoma zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi budowę infrastruktury na terenach dawnych kamieniołomów: Kadzielnia i Wietrznia oraz modernizacji ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz z budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń. W ramach projektu powstaną ścieżki edukacyjne i zabezpieczone zostaną skarpy na Kadzielni, a na Wietrzni infrastruktura edukacyjna z Ogrodem Doświadczeń. Został zakwalifikowany do dofinansowania w formule pozakonkursowej, w ramach Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT-KOF’’. 

Projekt ,,Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego’’ o całkowitej wartości 9 152 616,06 zł brutto, obejmuje budowę we wschodniej części Ogrodu 3 oczek wodnych i udostępnienie podziemnych pustek zlokalizowanych w ich sąsiedztwie wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budową Alpinarium i infrastruktury technicznej (m.in. sieci wodociągowej i energetycznej). Uzyskał dofinansowanie w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.2 ,,Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.

Beneficjentem obu projektów, które zakończyć się mają w 2019 roku jest Gmina Kielce, a jednostką realizująca zaś Geopark Kielce.

tekst: UM Kielce